tekst alternatywny

tekst alternatywny

INFORMACJE O NABORZE 2020

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, wszystkie terminy związane z procesem rekrutacji mogą ulegać zmianie. Proszę na bieżąco obserwować komunikaty na stronie Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych. 

Ostatnie zmiany związane są z Decyzją nr 75/MON z dnia 1 czerwca 2020 roku  i dotyczą:

 • Terminu składania wniosków o powołanie do służby kandydackiej -> 14 sierpnia 2020 r.
 • Przybliżonego terminu egzaminów wstępnych -> przełom września i października 2020 r.

Na podstawie Decyzji nr 204/MON z dnia 10 grudnia 2019 r.oraz Decyzji nr 75/MON z dnia 1 czerwca 2020r.Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na podoficerów na kierunki w Służbie Inżynieryjno – Lotniczej (SIL), Ruch Lotniczy (RL) oraz Przeciwlotniczy (Plot) i Radiowotechniczny (Rtech). Dla kandydatów ze środowiska cywilnego przewidziano 200 miejsc.

Zgodnie z ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, do służby kandydackiej może być powołana osoba:

 • pełnoletnia,
 • niekarana sądownie,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • z wykształceniem średnim.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień, wniosek wraz z dołączonym kompletem dokumentów, w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r. Wzór wniosku (załączniki) oraz wykaz niezbędnych dokumentów zostały dołączone do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Komplet dokumentów, które należy dołączyć do wniosku:

 • kwestionariusz osobowy (będący załącznikiem do wniosku),
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • życiorys (CV),
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Opłata  za  egzamin  wstępny  do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie wynosi 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).Opłatę rekrutacyjną należy wnieść co najmniej na 7 dni przed terminem postępowania rekrutacyjnego.
OPŁATA REKRUTACYJNA NIE ULEGA ZWROTOWI!
DANE DO PRZELEWU:
NAZWA KLIENTA:  41.  Baza  Lotnictwa  Szkolnego w Dęblinie

NUMER RACHUNKU: 24 1010 1339 0016 1622 3100 0000

Podstawę przyjęcia na szkolenie będą stanowić wyniki postępowania rekrutacyjnego, które planujemy przeprowadzić na przełomie września i października 2020 roku.

Na postępowanie rekrutacyjne składa się:

 • sprawdzian sprawności fizycznej,
 • test znajomości języka angielskiego,
 • analiza ocen ze świadectwa ukończnie szkoły ponadgimnazjalnej,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

WAŻNE: NA CZAS TRWANIA EGZAMINÓW WSTĘPNYCH KANDYDACI MUSZĄ ZAPEWNIĆ SOBIE WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE WE WŁASNYM ZAKRESIE.


Rozpoczęcie kursu jest planowane w listopadzie br. Trwający około 13 miesięcy kurs składa się z dwóch zasadniczych części:

 • Szkolenie ogólnowojskowe prowadzone w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych.
 • Szkolenie specjalistyczne prowadzone w Centrum Szkolenie Inżynieryjno – Lotniczego w Dęblinie (SIL),(RL) oraz Centrum Szkolenie Sił Powietrznych w Koszalinie (Plot),(Rtech).

Nasi słuchacze na czas szkolenia mają zagwarantowane:

 • zakwaterowanie,
 • całodniowe wyżywienie,
 • żołd w wysokości około 1200 zł.

Jednocześnie informujemy, że w związku zagrożeniem COVID-19 wszystkie terminy mogą ulec zmianie.


st. chor. sztab. Paweł KONARSKI
Rzecznik Prasowy
Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblin
pa.konarski@ron.mil.pl

Załączniki

BIP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

tekst alternatywny

tekst alternatywny

tekst alternatywny

tekst alternatywny

booked.net